1. Skip to Main Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Admitere SNPAP Târgu-Ocna 2012-2013

Scris de  Administrator 27 Aprilie 2012 Publicat in Actualităţi
Voteaza articolul
(2 voturi)

 

Absolvenţii de liceu, cu vârsta maximă de 35 de ani, se pot înscrie şi concura pe un număr de 200 de locuri, din care 170 pentru candidaţi bărbaţi şi 30 locuri pentru candidaţi femei.

Înscrierile se fac în perioada 02 mai – 17 august 2012, la sediul unităţilor penitenciare din ţară, subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea 2012, se organizează şi se desfăşoară în condiţiile stabilite prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1558/C/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 535 din 03.08.2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Etapele concursului de admitere:

- Întocmirea şi selectarea dosarelor candidaţilor, la sediul penitenciarului, care include şi verificarea îndeplinirii condiţiilor medicale, antropometrice  şi psihologice;

- Susţinerea examenului de admitere la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, constând în:

- verificarea aptitudinilor fizice – probă eliminatorie;

- probe de verificare a cunoştinţelor teoretice, în format test grilă, la „Limba română”  şi „Istoria românilor”.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna - singura instituţie de învăţământ din România care asigură şcolarizarea agenţilor de penitenciare, prin cursuri cu durata de un an, având totodată şi un rol important în formarea profesională continuă şi perfecţionarea personalului din sistemul penitenciar, prin susţinerea de cursuri organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Pentru cei care vor alege o carieră profesională în sistemul administraţiei penitenciare, vor fi asigurate, în condiţii de gratuitate, şcolarizarea, cazarea, masa, echipamentul, precum şi asigurarea asistenţei medicale, conform legii, pe timpul procesului educaţional.

De asemenea, ei vor avea posibilitatea, ca după absolvire, prin repartizarea într-una dintre unităţile sistemului penitenciar, să aibă un loc de muncă stabil şi un salariu decent, precum şi oportunităţi de dezvoltare a carierei.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediile unităţilor penitenciare din ţară, precum şi pe site-urile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, www.anp-just.ro şi al  Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, www.snpaptgocna.ro.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, recrutează şi selecţionează candidaţi – bărbaţi şi femei - în vederea participării la concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea 2012, pentru ocuparea a 200 locuri, cursuri de zi, durata studiilor un  an.

Cele 200 de locuri sunt repartizate astfel:

- bărbaţi          -  170 locuri;

- femei            -    30 locuri.

Concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea 2012, se organizează şi se desfăşoară în condiţiile stabilite prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1558/C/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 535 din 03.08.2009, cu modificările şi completările ulterioare, conform graficului aprobat de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, nr. 24947/DMRU/24.02.2012.

Graficul de desfăşurare a concursului de admitere pentru ocuparea a 200 locuri

la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna,

pentru anul şcolar 2012 – 2013

DATA/PERIOADA

ACTIVITATEA CARE SE DESFĂŞOARĂ

02.05.201217.08.2012, ora 1300

Recrutarea candidaţilor/Depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere la unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

20.08.2012 30.08.2012

Selectarea dosarelor

31.08.2012, până la ora 1300

Publicarea/afişarea la sediul unităţilor penitenciare a tabelelor nominale cu candidaţii declaraţi „ADMIS” în urma selectării dosarelor

06.09.2012, până la ora 1300

Publicarea/afişarea planificării grupelor de candidaţi pentru verificarea aptitudinilor fizice

10.09.2012 – 14.09.2012

Achitarea taxei de participare la concursul de admitere, de către candidaţi.

Susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice

14.09.2012, până la ora 1900

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a aptitudinilor fizice

15.09.2012

Proba scrisă la „Limba română”

16.09.2012

Proba scrisă la „Istoria românilor”

15.09.2012 – 21.09.2012

Corectarea lucrărilor scrise

21.09.2012, până la ora 1600

Afişarea rezultatelor

21.09.2012, ora 1600- 22.09.2012, ora 1600

Depunerea contestaţiilor pentru proba scrisă la „Limba română” şi la „Istoria românilor”

22.09.2012, ora 1600- 23.09.2012, ora 1600

Rezolvarea contestaţiilor

23.09.2012, până la ora 2000

Afişarea rezultatelor după rezolvarea contestaţiilor

24.09.2012, ora 1200

Publicarea/Afişarea rezultatelor finale

 

În funcţie de eventualele modificări survenite în cadrul normativ care reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, acestea vor fi comunicate în timp util candidaţilor, prin intermediul unităţilor penitenciare şi prin publicare pe site-urile: www.anp-just.ro sau www.snpaptgocna.ro.

Condiţii pentru participarea candidaţilor la concursul de admitere:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declaraţi “APT” din punct de vedere medical şi psihologic;
 • să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei, amendă penală), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ şi să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală pe fiecare an de studiu de minimum 8.00;
 • să aibă vârsta de maxim 35 de ani împliniţi în anul concursului de admitere;
 • să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 • să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi „ADMIS”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de Legea nr. 293/28.06.2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională Penitenciarelor republicată;
 • să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor în situaţia în care vor fi declaraţi „ADMIS”.

Candidaţii vor depune la compartimentele de resurse umane din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, până la data de 17.08.2012, ora 1300 , un dosar cu şină cuprinzând următoarele documente:

 • cererea tip de înscriere (se întocmeşte la sediul unităţii - Anexa nr.1 din metodologia de admitere);
 • diploma de bacalaureat (copie legalizată) sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul desfăşurării concursului, pe care să fie specificate media şi notele obţinute la examenul de bacalaureat. În cazul în care candidatul urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior, adeverinţa care să ateste existenţa diplomei de bacalaureat;
 • foaia matricolă (copie);
 • fişa medicală tip completată în vederea eliberării adeverinţei medicale conform art. 12 alin. (5)  din Metodologia de examinare medicală pentru încadrarea personalului în unităţile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi pentru candidaţii la concursul de admitere în unităţile de învăţământ din sistemul administraţiei penitenciare,  prevăzută în Ordinul Ministrului Justiţiei 519/C/11.02.2010;
 • copii ale actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/paşaport), certificatului de naştere, certificatului de căsătorie şi livretului militar, dacă este cazul;
 • curriculum vitae model european ( Anexa nr.2 din metodologia de admitere);
 • certificat de cazier judiciar;
 • aviz psihologic eliberat de Serviciul psihologia personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ;
 • adeverinţă eliberată de organele competente care atestă că este scutit de plata taxei de admitere ;
 • două fotografii color, mărimea 2,5/3 cm.

ATENŢIE!

1. Actele prevăzute a se depune în copie nelegalizată vor fi prezentate împreună cu documentele originale şi vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către compartimentul resurse umane din unitatea de recrutare.

2.Testarea psihologică – probă eliminatorie - se desfăşoară la sediul structurii specializate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în baza planificării întocmite de lucrătorii de resurse umane din penitenciarul unde se realizează înscrierea. Candidaţii vor ţine permanent legătura cu lucrătorii Biroului Resurse Umane şi Formare Profesională din cadrul penitenciarului, în vederea planificării la această probă.

3. Pentru reverificarea îndeplinirii condiţiilor medicale şi a celor antropometrice, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor poate dispune efectuarea unei contravizite medicale, la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, înainte de începerea probelor de concurs.

4. Având în vedere condiţiile impuse de Legea 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, modificată şi completată, candidaţii la concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare trebuie să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate asupra activităţii şi comportamentului candidaţilor declaraţi “ADMIS”, se constată incompatibilităţi cu cerinţele menţionate, se poate dispune anularea rezultatelor obţinute la concursul de admitere, încetarea calităţii de elev al Şcolii sau, după caz, exmatricularea din SNPAP  Tîrgu Ocna.

Taxa de concurs este în valoare de 120 lei şi se achită la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, înainte de susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice.

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere:

a) orfanii de ambii părinţi;

b) candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;

c) copiii personalului sistemului administraţiei penitenciare în activitate, pensionat sau decedat.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de participare la concurs trebuie să probeze cu adeverinţe eliberate de organele competente că se află în una din situaţiile prevăzute.

Etapa de selectare a dosarelor constă în verificarea documentelor din punctul de vedere al conţinutului şi al îndeplinirii condiţiilor de participare prevăzute în prezentul anunţ şi  stabilite conform Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 1558/C/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 535 din 03.08.2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate « ADMIS » de către comisiile de selectare a dosarelor, desemnate la nivelul fiecărei unităţi, pot participa la concursul de admitere care se desfăşoară la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

ATENŢIE!

Prezentarea de înscrisuri false, declararea în fals sau omisiunea declarării unor aspecte de interes pentru procesul de recrutare şi selectare a dosarelor de către candidaţi, cu ocazia întocmirii dosarului sau pe timpul şcolarizării, se pedepseşte conform legii şi atrage respingerea dosarului, eliminarea din concurs, anularea rezultatelor obţinute de către candidat, încetarea calităţii de elev al Şcolii sau, după caz, exmatricularea din instituţia de învăţământ pentru care a fost recrutat.

Concursul de admitere se desfăşoară în două etape:

- Probele eliminatorii:            - verificarea aptitudinilor fizice ;

- Probele de verificare a cunoştinţelor teoretice:

- lucrare scrisă la „Limba română” ;

- lucrare scrisă la „Istoria românilor” .

PROBELE ELIMINATORII - VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE

 

I. BAREMELE MINIME

A. PROBE BĂRBAŢI:

 1. 1. Alergare de viteză – 50 metri plat:                                                                             7”5
 2. 2. Flotări în 30’’ :                                                                                                                       20
 3. 3. Alergare de rezistenţă – 1000 metri în teren variat:                                                 3’54”

 

B. PROBE FEMEI:

 1. Alergare de viteză – 50 metri plat:                                                                             8”6
 2. Ridicarea trunchiului la 90 de grade din poziţia culcat pe spate (abdomene)

în 30’’:                                                                                                               18

 1. Alergare de rezistenţă – 800 metri în teren variat:                                                 4’10”

 

II. DESCRIEREA PROBELOR

a)  Flotări

Proba de flotări se execută din poziţia în sprijin culcat înainte.

Se înregistrează numărul de exerciţii consecutive corecte (poziţia culcat facial cu sprijin pe palme şi vârful picioarelor, corpul întins, privirea înainte, coatele întinse, îndoirea braţelor până când coatele ajung la nivelul umerilor, revenirea în poziţia iniţială).

Se înregistrează numărul de execuţii consecutive corecte în 30 de secunde.

b) Abdomene (ridicarea trunchiului la 90 de grade din poziţia culcat pe spate)

Executantul stă culcat pe spate, picioarele întinse şi fixate la nivelul gleznelor, mâinile  la ceafă cu coatele atingând solul, ridicarea trunchiului la verticală (90 de grade) şi revenirea la poziţia iniţială.

Se înregistrează câte ridicări de trunchi se execută în 30 de secunde.

c) Alergarea de viteză

Alergarea de viteză se execută pe distanţa de 50 metri cu start din picioare.

Se acordă o încercare.

Se cronometrează din momentul în care executantul a pornit în alergare.

Se apreciază după timpul realizat.

d) Alergarea de rezistenţă

Alergarea de rezistenţă se execută pe distanţa de 1000 metri bărbaţii şi 800 metri femeile.

Se execută cu start din picioare, în serii de până la 20 candidaţi.

Se aleargă pe teren variat.

Se cronometrează din momentul în care seria a pornit în alergare.

Se apreciază după timpul realizat.

III. PRECIZĂRI

Toate probele sunt obligatorii şi se susţin în aceeaşi zi de către un candidat. Nesusţinerea unei probe sau abandonul echivalează cu retragerea candidatului din concurs.

Abandonarea unei probe din motive neimputabile candidatului nu atrage eliminarea sa din concurs.

Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului şi probei.

Ordinea obligatorie de susţinere a probelor pentru verificarea aptitudinilor fizice este următoarea:

A. Bărbaţi

 1. Alergarea de viteză pe distanţa de 50 metri.
 2. Flotări.
 3. Alergarea de rezistenţă pe distanţa de 1000 metri.

B. Femei

1. Alergarea de viteză pe distanţa de 50 metri.

2. Abdomene (ridicarea trunchiului la 90 de grade din poziţia culcat pe spate).

3. Alergarea de rezistenţă pe distanţa de 800 metri.

Este declarat „ADMIS”, candidatul care a realizat baremul minim pentru fiecare probă.

Fiecare candidat are dreptul la o singură parcurgere a probei pentru realizarea baremului şi nu se admit repetări, reexaminări sau contestaţii.

 

PROBELE DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR TEORETICE

 

Tematica şi bibliografia pentru probele de verificare a cunoştinţelor la Limba română şi Istoria românilor vor fi afişate pe site-urile: www.anp-just.ro sau www.snpaptgocna.ro după aprobarea acestora de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Ultima modificare la Marţi, 20 Noiembrie 2012 22:15
Administrator

Administrator

Dedicat promovării Staţiunii turistice Târgu-Ocna.

Facebook: http://www.facebook.com/nometra

Website: www.nometra.ro
sus


LIKE on facebook


Mediatori în Târgu-Ocna

Negotiation220

 • Banner
Statistici Trafic